Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2013

1153 ad24
Reposted fromdesinteressement desinteressement viatishka tishka

October 02 2013

0219 b0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianotforgetme notforgetme

September 01 2013

Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotforgetme notforgetme

August 31 2013

4223 e3b7
Reposted frombluesunday bluesunday vianotforgetme notforgetme

August 30 2013

8704 5686
Reposted fromWascon Wascon vianotforgetme notforgetme
4911 588c
Reposted fromohshit ohshit vianotforgetme notforgetme
3167 dd98
Reposted fromPanCzapka PanCzapka vianotforgetme notforgetme
1271 1534 500
Reposted fromantebellum antebellum vianotforgetme notforgetme
2169 95c4 500
Reposted fromknifeinheart knifeinheart vianotforgetme notforgetme
1718 610d
Reposted fromantebellum antebellum vianotforgetme notforgetme
8500 6f67
Reposted fromprettylittleliars prettylittleliars
9379 f2c6
2274 852a
Reposted fromterefere95 terefere95 vianotforgetme notforgetme
8068 25a7
Reposted frommartynkowa martynkowa vianotforgetme notforgetme
5846 a28e 500
Reposted fromPrimr0se Primr0se vianotforgetme notforgetme
0004 b354
Reposted fromzf zf vianotforgetme notforgetme
7509 529c
Reposted fromisk isk vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl